BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

En børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse) skal afdække ressourser og problemer hos den unge, familien og netværket. Undersøgelsen danner baggrund for en handleplan.

Hvis en sagsbehandler antager, at en ung har behov for særlig støtte fx på grund af misbrugsproblemer, skal kommunen iværksætte en § 50-undersøgelse – en børnefaglig undersøgelse. En § 50-undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, hvis den unge er fyldt 15 år.

Undersøgelsen skal omfatte den unges:

 • udvikling og adfærd
 • familieforhold
 • skoleforhold
 • sundhedsforhold, herunder fx alkoholforbrug eller stofforbrug
 • fritid og venskaber og
 • andre relevante forhold.

Hvis konkrete forhold betyder, at et eller flere af ovenstående punkter ikke er relevante for en ung, skal disse ikke indgå i § 50 undersøgelsen.

Undersøgelse skal afdække ressourser og problemer hos den unge, familien og netværket. Sagsbehandleren skal - ud over at bygge på oplysninger fra den unge og forældrene - inddrage fagfolk, der allerede har viden om den unges og familiens forhold, fx pædagoger, psykologer, lærere. Det kan også være nødvendigt at foretage en læge- eller psykologundersøgelse.

For unge mellem 15 og 18 år skal sagsbehandleren være særlig opmærksom på at undersøge, om det er nok at støtte den unge hjemme hos forældrene eller i nærmiljøet, eller om den unge har brug for at komme væk fra sit nærmiljø, fx fordi det er et misbrugsmiljø. Omvendt skal sagsbehandleren også have fokus på de ressourcer, der kan ligge i nærmiljøet, samt den stabilitet der kan sikres ved fortsat kontakt under anbringelsen.

§ 50-undersøgelsen skal, med mindre der er tale om særlige omstændigheder, afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen er blevet opmærksom på den unges behov.

En undersøgelse uden samtykke, der foretages, mens en ung er indlagt på hospital, skal være afsluttet senest 2 måneder efter børne- og ungeudvalgets beslutning.

§ 50-undersøgelsen skal munde ud i en begrundet indstilling om, at der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger. Inden kommunen afgør, hvilke hjælpeforanstaltninger der skal iværksættes, skal der udarbejdes en handleplan.

I serviceloven nævnes en række forskellige foranstaltninger, som kommunen kan bruge for at støtte og hjælpe en ung. For unge med misbrugsproblemer kan det blandt andet være:

 • behandling af barnets eller den unges problemer
 • udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien
 • anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66
 • anden hjælp som rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
 • for en ung under 18 år, som fx har misbrugsproblemer, og som har et barn, kan der også blive tale om ophold for begge i en plejefamilie, på et opholdssted eller i et botilbud

Læs mere om § 50-undersøgelse og om lovgivningen på området på Socialstyrelsens hjemmeside og i serviceloven.

Kilde: Socialstyrelsen